தொலைக்கல்வி மையம்
இணையவழித் தேர்வு - இளநிலை & முதுநிலை, M.B.A., M.C.A., B.Ed. & PGDCA – ஏப்ரல் 2020 - நிலுவைத்தாள்கள் (Arrear Papers) மற்றும் நவம்பர் 2020 - பருவத் தேர்வுகள்

Centre for Distance Education (CDE)
Online Semester Examinations - UG, PG, M.B.A., M.C.A., B.Ed., & PGDCA - April 2020 Arrear Papers and November 2020 Semester Papers
For PCP / LSC / Study Centres

UG and B.Ed., - Download Question Papers

# Code Date Session

PG, PGDCA, MBA, MCA - Download Question Papers

# Code Date Session

Send Answer Scripts to the following email IDs

UG cdeugexam@bdu.ac.in
PGcdepgexam@bdu.ac.in
PGDCA cdepgexam@bdu.ac.in
M.B.A.cdembaexam@bdu.ac.in
M.C.A.cdemcaexam@bdu.ac.in
B.Ed.cdeeduexam@bdu.ac.in
Best viewed in Google Chrome (81.0), Firefox(75.0), Edge(81.0)

© 2021 Semester Examinations (CDE - April 2020 Arrear Exams AND November 2020 Semester Exams.), Bharathidasan University
Tiruchirappalli - 620 024